Nôgaku - Keywords

(in alphabetical order)

 

I. GENERAL INDEX

II. PERSONS乫 INDEX

III. TITLES OF PLAYS

NÔ

KYÔGEN

KOGAKI

KABUKI

IV. Titles of Publications

V. GEOGRAPHICAL INDEX

 

 

I. GENERAL INDEX

A

acting

aikyôgen

aikyôgen-text

amateur-kyôgen

amateur-nô

anecdotes

articulation / pronunciation

audience

 

B

bangaikyoku

book list

bugaku / gagaku

 

C

cast list

children as audience

Chinese tales

Chômei-school (fuekata)

chôshi

Christendom

comparative studies: arabian theatre

comparative studies: asian theatre

comparative studies: fine arts

comparative studies: genres of music

comparative studies: martial arts

comparative studies: western literature

comparative studies: western music

comparative studies: western theatre

comparison between the 5 schools

contemporary research

costumes

criticism

 

D

danmono

data on musicians / actors

dengaku

depiction in the fine arts

diary

dokugin

duration of performance

 

E

education

enkyoku

ennen     

etiquette / sahô

 

F

fairy tales

female actors

female musicians / actors

finances

foreigners as actors

frequency of staging

Fukuô-school (wakikata)

furyû

fushi

 

G

gakuya   

gansho (s. kogaki)

geidan

geidô  

gigaku

 

H

haikyoku

hakama-nô

hakobi

Hannya

hayashi

hayashikata

health

heikyoku

Hinoki bookshop

history of kyôgen

history of nô

history of nô: Edo

history of nô: Momoyama

history of nô: Muromachi

history of the stage

honzetsu

Hôshô-Club

Hôshô-school (shitekata)

Hôshô-school (wakikata) s. Shimogakari Hôshô-school

Hôshôkai

Hototogisu

hyôshi

 

I

iemoto seido

iguse       

imayô-nô / kyôgen

Indian tales

influence on haiku

instruments

interaction between actors + audience

interaction on stage / yakuwari

intonation

issei

Issô-school (fuekata)

itchô niki sansei

itchô-ikkan 

Itoku-school (ôtsuzumikata)

Izumi-school (kyôgenkata)

 

J

jiutai

jo-ha-kyû

 

K

Kadono-school (ôtsuzumikata)

kagami no ma

kagamiita

kagura

kaiko

kakko

kamae

kane no dan

Kanze-school (kotsuzumikata)

Kanze-school (shitekata)

Kanze-school (taikokata)

Kanzekai

kasa no dan

katari

Kita-school (shitekata)

Kitakai

Kô-school (kotsuzumikata)

Kodôgu

kogaki (s. KOGAKI INDEX)

kokata

kôken

kokyû

komai

Kongô-school (shitekata)

Kongôkai

Konparu-school (shitekata)

Konparu-school (taikokata)

Konparukai

Korean tales

Kôsei-school (kotsuzumikata)

kotsuzumi

koto no dan

kouta

koutai

kôwakamai

kudoki

kurai

kuri

Kurokawa-nô

kuse

kusemai

kyôgen

kyôgen: general

kyôgen-plays (synopsis)

kyôgen-text

Kyôgenkai

kyôgenbon

 

L

legends / places             

letters to the editor

letters to the writer

list of nô- / kyôgen-actors

 

M

machiutai

mai

masks

matsu

Meiji kyôgen

Meiji nô

michiyuki

military person and nô   

monogi

Morita-school (fuekata)

motives   

music

musicians乫 biographical data

 

N

nakairi    

Nakamura-family (shitekata)

nanori

new plays: kyôgen

new plays: nô

nô as literature

nô: general

nô in fiction

nô vs. bugaku / gagaku

nô vs. kabuki / jôruri

nô vs. kyôgen 

nô-kan

nô-text

nô-theory

Nôgaku-Club

nôgakudô

Nôgakukai

Nôgakusha

nômenshi (mask-sculptors)

noroma kyôgen

noroma ningyô

 

O

odori

ôgi (= sensu)

Ôkura-school (kotsuzumikata)

Ôkura-school (kyôgenkata)

Ôkura-school (ôtsuzumikata)

oni

organizational aspects

ôtsuzumi

 

P

performance context: bakufu

performance context: capital

performance context: Chûsonji      

performance context: foreign countries

performance context: imperial court

performance context: kanjin-nô

performance context: matsubayashi

performance context: night (yanô)

performance context: province

performance context: special occasion

performance context: takigi-nô

performance context: tenran-nô

performance context: utaizome

performance context: wartime

personal experience of actors

personal experience of musicians

posture and movement / kata

preparation of performance

programme

promotion of nô

promotion of nô: hayashikata

props

 

R

ranbu

ranbyôshi

rangyoku

rannô

reception

reception by foreigners

reception in verse

reformation / conservation

religion and plays

repertory

review

rôjomono

role of music      

rongi

ryûjin

 

S

Sagi-school (kyôgenkata)

saibara   

Sakurama-family (shitekata)

sarugaku

saruwaka-kyôgen

sasa no dan

sashi

schools (shite-, waki-, hayashi-, kyôgenkata)

sensuke-nô

Shiba gakkai

Shiba nôgakudô

shidai

shimai

shimai-katatsukebon

Shimogakari Hôshô-school (wakikata)

Shindô-school (wakikata)

shinnôgaku

shirabyôshi

shishi

shôdan

shômyô

Shundô-school (wakikata)

Shunnichi-school (fuekata)

social function

social position of actors / musicians

stage

staging

suutai

 

T

taiko

Takayasu-school (wakikata)

teaching

tengu

teruha-kyôgen

text analysis

text comparison

timing

Tomoeda-family (shitekata)

training and practice / keiko

translation

Tsukubasan

tsukurimono

tsuzumi

 

U

Umewaka-family (shitekata)

Umewaka-mondai

Umewakakai

utai

utaibon

 

W

waka

waki-nô

wakikata

Wanya bookshop

western music

western opera

western oratorium

women and nô   

women as audience

 

Y

yatsubachi

young boys as actors

yûgen

yûrei


II. PERSONS乫 INDEX

 

Note:

Schools of shitekata: Kanze, Hôshô, Konparu, Kongô, Kita.

Schools of wakikata: S.Hôshô, Fukuô.

Schools of fuekata: Issô, Morita.

Schools of kotsuzumikata: Ko, Kosei.

Schools of ôtsuzumikata: Kadono, Takayasu.

Schools of taikokata: t-Kanze, t-Konparu

Schools of kyôgenkata: Izumi, kyôgen-Ôkura.

 

A

Ariwara no Narihira

Aston, William George

Awaya Masujirô (Kita) 1890-1957

 

B

Ban Shinyû

 

C

Chamberlain, Basil Hall

 

D

Date Masamune

 

E

Ejima Ihei 1895-1975

 

F

Fenollosa, Ernest

Florenz, Karl

Fujita Tagazô

Furuichi Kôi

 

G

Grant, Ulysses S.

 

H

Hashioka Kyûtarô (Kanze) 1884-1963

Hattori Kita (Kanze) see Kanze Yoshiyuki

Hinoki Tsunenosuke

Hôshô Kingorô (S.Hôshô)

Hôshô Kurô (Hôshô) 1837-1917

Hôshô Shigefusa

Hôshô Shin (S.Hôshô) 1870-1944

Hôshô Shinnojô

Hôshô Shinsaku (S.Hôshô) 1908-1985

Hosokawa Yûsai 1466-1507

 

I

Ichikawa Danjûrô (Kabuki actor)

Ihara Saikaku

Iida Tatsumi 1842-1924

Ii Naosuke

Ikenouchi Nobuyoshi (= I. Josui)

Inoue Kikujirô (Izumi) 1846-1920

Issô Yonejirô (Issô)

Iwai Tôjaku

Izumi Kyôka

Izumi Sukesaburô

 

K

Kamei Toshio

Kamo no Mabuchi

Kan乫ami 1333-1384

Kaneko Kamegorô (Kita)

Kanô Hôgai

Kanze Kiyohisa (= Katayama Kiyohisa) (Kanze) 1895-1939

Kanze Kiyokado (Kanze) 1867-1911

Kanze Kiyoshi (Kanze) 1849-1909

Kanze Kiyotaka (Kanze)

Kanze Kiyotsugu

Kanze Kokusetsu (Kanze) 1566-1626

Kanze Kôsetsu

Kanze Motoakira (Kanze) 1722-1774

Kanze Motomasa (Kanze) ?-1432

Kanze Motonori (taiko-Kanze) 1845-1924

Kanze Motoshige (= K. Kiyoshisa)

丂丂(s. Kanze Kiyohisa (= Katayama Kiyohisa))

Kanze Motoyoshi

Kanze Motoyoshi (= Katayama Kurôsaburô)

Kanze Tetsunojô (Kanze)

Kanze Yoshiyuki (Kanze)1885-1940

Katayama Kurôsaburô (= K. Kurôemon) (s. Kanze Motoyoshi (= Katayama Kurôsaburô))

Kawahigashi Hekigotô

Kawasaki Kyûen (= K. Rikichi) (Kadono) 1874-1961

Kawai Eichû

Ki no Tsurayuki

Ki no Yoshizane (Kita)

Kita Furuyoshi (Kita) 1742-1829

Kita Minoru (Kita) 1900-1986

Kita Roppeita (Kita) 1874-1971

Kita Shichidayû (Kita) 1586-1653

Kiuchi Teiko

Kô Gorô

Kô Kumajirô

Kô Seijirô (Kôsei)

Kô Yoshimitsu 1892-1997

Kobayakawa Seitarô (Izumi)

Kondô Kenzô  (Hôshô) 1890-1988

Kongô Iwao (Kongô) 1886-1951

Kongô Kinnosuke (Kongô) 1854-1923

Kongô Shinichirô (Kongô) 1849-1987 

Kongô Ukyô (= K. Suzunosuke) (Kongô) 1872-1936

Kongô Yuiichi (Kongô) 1816-1884

Konparu Eijirô

Konparu Hachirô (Konparu)

Konparu Hiroshige (Konparu)

Konparu Mitsutarô

Konparu Yasuteru (Konparu)

Konparu Zenchiku (Konparu) 1405-1470?

Kume Kunitake

 

M

Maeda Seisetsu (= M. Toshika)

Maître, Claude

Mano Bunji

Maruoka Kei

Masumi Sentarô

Matsubayashi Kakusô

Matsuda Kametarô

Matsudaira Raiwa

Matsui Josui

Matsumoto Kintarô 1843-1914

Matsumoto Nagashi 1877-1935

Matsuo Bashô

Minamoto no Yoshitsune

Misu Kingo (Kô)

Misu Gôrô

Miyake Sôzaburô (Izumi)

Mori Kozô

Morita Hatsutarô

Morse, Edward

Motoori Norinaga

Motoori Toyokai

 

N

Natsume Sôseki

Naitô Meisetsu

Nakamura Yasaburô (Fukuô)

Nakano Iwata

Nakano Zuigô (= N. Buei)

Nishizawa Ippû

Nishioka Yumei

Noguchi Yonejirô

Nojima Shin

Nomura Mansaku

Nomura Manzô

Nomura Matasaburô

 

O

Okada Shidan

Okamoto Kidô

Ôkura Kitarô (Ôkura)

Ôkura Rintarô (Ôkura)

Ôkura Risaburô

Ôkura Rokuzô (Ôkura)

Ôkura Toraakira (kyôgen-Ôkura) 1597-1662

Ono no Komachi

Ôwada Takeki 1857-1910

 

P

Peri, Noël

Pound, Ezra

 

S

Saitô Kôson

Sakamaki Kôgyo

Sakamoto Setchô 1879-1938

Sakurama Kintarô (= K. Kyûsen) 1889-1957

Sakurama Michio 1897-1983

Sakurama Rintarô

Sakurama Sajin (= S. Banma) 1889-1957

Seo Kaname

Shigeyama Chûzaburô

Shimamura Hisashi

 

T

Tagore, Rabindranath

Takagi Han

Takahama Kyoshi

Takashima Yagorô (Izumi) 1830-1912

Takayasu Kisô (= Konparu Taizô) (Takayasu)

Terai Sanshirô (Morita)

Tokuda Rinchû

Tokugawa Ieyasu

Tokugawa Yorinobu

Tokugawa Yoshinobu

Tomoeda Daizen

Tomoeda Saburô (Kita) 1843-1917

Tomoeda Kozen

Toyotomi Hideyoshi

Tsubouchi Shôyô

Tsumura Yoshimata

 

U

Uchishiba Saisaku

Umewaka Manzaburô (Kanze.) 1868-1946

Umewaka Minoru (Kanze) 1828-1909

Umewaka Rokurô (Kanze) 1878-1959

Umezu Shien (Kita) 1817-1910

 

Y

Yamamoto Azuma (kyôgen-Ôkura)1836-1902

Yamamoto Tôjirô (kyôgen-Ôkura)1864-1935

Yamawaki Motokiyo (Izumi)1849-1911

Yamazaki Gakudô 1885-1944

Yasuda Zennosuke

Yasui Rôan

Yoshida Tôgo 1864-1918

Yoshimi Yoshiki (Kadono) 1893-1969

 

Z

Zeami

 

 


 

III. TITLES OF PLAYS

 

NÔ

 

A

Adachigahara (s. also Kurozuka)

Aizomegawa

Akogi

Ama

Aoi no ue

Arashiyama

Aridôshi

Asagao

Ashikari

Ataka

Atsumori

Awade no mori (= Hangonkô)

Aya no tsuzumi

 

B

Bashô

 

C

Chibiki

Chikubushima

Chôbuku Soga

Chôryô

 

D

Daibutsu kuyô

Daie

Dairokuten

Danpû

Dan no ura (local)

Dôjôji

Dômyôji

 

E

Ebira

Eboshiori

Eguchi

Ema

 

F

Fuji

Fujisaki (local)

Fujitaiko

Fujito

Funa Benkei

Funabashi

Fûrô (local)

Furu

Futari Shizuka

 

G

Genbuku Soga

Genji kuyô

Genjô (s. Kenjô)

Genzai Nue

Genzai Utou

Gokoku (local)

 

H

Hachinoki

Hagoromo

Hajitomi

Hakurakuten

Hanagatami

Hangonkô (s. Awade no mori)

Hanjo

Hashi Benkei

Hibariyama

Higaki

Himuro

Hitoyogawa (local)

Hiun

Hôjôgawa

Hôkazô

Hotoke no hara

Hyakuman

 

I

Ikaribiki (new)

Ikedori Suzuki

Ikkaku Sennin

Ikuta Atsumori

Iwafune

Izutsu

 

J

Jinen koji

 

K

Kagekiyo

Kagetsu

Kaki no moto (local)

Kakitsubata

Kamo

Kamo monogurui

Kanawa

Kanehira

Kannyôkyû

Kantan

Kashiwazaki

Kasuga ryûjin

Kayoi Komachi

Kazuraki

Kenjô (Kanze: Genjô)

Kinsatsu

Kinuta

Kinya

Kiso

Kiyotsune

Kochô

Kogô

Koi no omoni

Kokaji

Kôrasan

Kosode Soga

Kôtei

Kôu

Kôya monogurui

Kumasaka

Kurama tengu

Kureha

Kurozuka (s. also Adachigahara)

Kurumazô

Kuse no to

Kuzu

 

M

Makiginu

Makura jidô

Manjû (= Nakamitsu)

Matsukaze

Matsumushi

Matsura

Matsuyama kagami

Matsuyama tengu

Mekari

Michimori

Midare (= Shôjô midare)

Miidera

Minase (Kita.)

Mitsuyama

Miwa

Mochizuki

Momijigari

Morihisa

Motomezuka

Murogimi (local)

Muroji

Mutsura

 

N

Nakamitsu (s. Manjû)

Naniwa

Nezame

Nishikido

Nishikigi

Nomori

Nonomiya

Nue

 

O

Obasute

Ôeyama

Ohara gokô

Oimatsu

Okina

Ominameshi

Ômu komachi

Orochi

Orono kagami (new)

Oshio

Ôyashiro

 

R

Raiden

Rashômon

Rinzô

Rôdaiko

Ryôko

 

S

Sagi

Saigyô zakura

Sakuragawa

Sanemori

Sanetomo

Saoyama

Seiganji

Seiôbo

Sekidera Komachi

Semimaru

Senju

Sesshôseki

Settai

Shakkyô

Shari

Shibiri

Shichikiochi

Shiga

Shikanose (local)

Shirahige

Shironushi

Shôjô

Shôki

Shôkun

Shôzon

Shunkan

Shunnei

Shunzei Tadanori

Sôshiarai Komachi

Sotoba Komachi

Suma Genji

Sumidagawa

Sumiyoshi môde

 

T

Tachibana (new)

Tadanori

Taema

Taga (local)

Takasago

Takenoyuki

Tama no i

Tamakazura   

Tamura

Tanikô

Tatsuta

Teika

Tekataishi (local)

Tenko

Tetsumon (new)

Tôboku

Tôei

Tôgan koji

Tokusa

Tomo no ura (local)

Tomoe

Tomonaga

Torioibune

Tôru

Tôsen

Tsuchigumo

Tsuchiguruma

Tsunemasa

Tsurukame

 

U

Uchito môde

Ugetsu

Uguisu

Ukai

Ukifune

Ume

Umegae

Uneme

Unrinin

Utaura

Utou

 

W

Washi (new)

 

Y

Yamanba

Yashima

Yôkihi

Yorimasa

Yôrô

Yoroboshi

Yoshino Shizuka

Youchi Soga

Yûgao

Yugyô Yanagi

Yumiyawata

Yuya

 

Z

Zegai

Zenji Soga

 

 

 

KYÔGEN

 

A

Akagari

Akubô

Akutarô

Asaina

Awasegaki

Awataguchi

 

B

Bikusada

Bikuzakura

Biwakari zatô (= Hakuyô)

Bôshibari

Buaku

Bunzô

Busshi

Busu

 

C

Chasanbai

Chatsubo

Chidori

Chigiriki

Chikubushima môde

 

D

Daihannya

Dobukatchiri

Dokonsô

Domori

 

E

Ebisu Daikoku

Eboshiori (= Asô)

Esashi jûô

 

F

Fuku no kami

Fukurô yamabushi

Fukuwatashi (= Kurama mairi)

Fumi yamadachi

Fumininai (= Ninaibumi)

Funawatashi muko

Funefuna

Fusenaikyô

Futari bakama

Futari daimyô

Fuzumô

 

G

Gan tsubute

Gan daimyô (= Gan nusubito)

Gan karigane

Ginjimuko

Gion

Goze zatô

Gyûba

 

H

Hachiku renga

Hagi daimyô

Hana nusubito

Hanago

Hanaori

Hanatori zumô

Haratatezu

Haridako

Haritate Kaminari (s. Kaminari)

Hayaurushi (= Nuritsuke)

Hikkukuri

Hikuzu

Himenori

Hinosake

Hitouma

Hôga mukae

Honekawa

Hôshi monogurui (= Hôshi ga haha)

 

I

Igui

Ikedori Suzuki

Imamairi

Imoji

Inabadô

Inu yamabushi

Iori no ume

Iroha

Irumagawa

Ishigami

Itoma no fukuro

 

J

Jisenseki

Jizômai (s.Kasanoshita)

 

K

Kaki yamabushi

Kakiuri

Kakko wasanabe (= Nabe yappachi)

Kakushi danuki

Kakusui

Kamabara

Kaminari

Kanaoka

Kanazu jizô

Kane no ne

Kani yamabushi

Kasa no shita (s. Jizômai)

Kasen

Kawakami

Kawara shinichi (= Kawara Tarô)

Kazumô

Keiryû no e

Kenbutsuzaemon

Kiku no hana (= Bôbô gashira)

Kinya

Kitsunezuka

Ko nusubito

Kobu uri

Kobugaki

Koematsu

Kogarakasa

Kôji

Kôji dawara

Konbufuse

Konkuwai (s. Tsurigitune)

Koromo daimyô (new)

Kôyakuneri

Kubihiki

Kuchimane

Kui ka hito ka

Kuji shinbochi

Kuji zainin

Kumo nusubito

Kusabira

Kuriyaki

Kyôdai isakai (=Shatei)

 

M

Makura monogurui

Manjûkui

Mari zatô

Matsu no sei (= Matsuyani)

Matsuyuzuriha

Mechika daimyô (= Mechika Komebone)

Mikazuki

Miyage no kagami (= Kagamiotoko)

Mizukake muko

Mizukumi shinbochi (= Ochanomizu)

Mochisake

Muko morai (= Morai muko)

Munetsuki

 

N

Nagamitsu

Nakiama

Namagusamono

Nariagari

Naruko

Nasu no yoichi

Natorigawa

Nawanai (s.Sashinawa)

Negawari

Negi Yamabushi

Neongyoku (= Negoe)

Nikujûhachi

Niô

Niwaka dôshin (s. Sôhachi)

Niwatori muko

Nukegara

Nushi heiroku (= Nushi)

Nyakuichi

 

O

Obagasake

Ohiyashi

Okadayû

Okosako (s. Uchisata)

Oni no mamako (= Oni no yôshi)

Oni no tsuchi (Sagi)

Onigawara

Onna yamadachi (= Kintôzaemon)

 

R

Rakuami

Renga Bishamon (= Bishamon renga)

Renga nusubito (= Nusubito renga)

Renjaku

Roku jizô

Rokuninsô

Rômusha

Roren bôzu (= Roren)

Ryôri muko (= Hôchô muko)

 

S

Sadogitsune

Sakka

Sakura arasoi

Sanbasô

Sanbon no hashira

Sankan muko

Sannin chôja

Sannin hyakushô

Sannin katawa

Sarukaekôtô (= Saru zatô)

Sashinawa (= Nawanai)

Satsuma no kami

Sazai

Senjimono uri (= Senjimono)

Setsubun

Shibiri

Shichifukujin

Shichikiochi

Shidô hôgaku

Shinbai

Shishigari (= Sakono Samurô)

Shujô

Shûku daimyô (= Shûku garakasa)

Sôhachi (= Niwaka dôshin)

Soraude

Suehirogari

Sugorokusô

Suhajikami

Suiron muko

Suminuri

Sune shôga

Suôotoshi

Suzuki bôchô

 

T

Tachibai

Takenoko arasoi (= Takenoko)

Takara no kasa

Takara no tsuchi

Tako

Tanuki no haratsuzumi

Taru muko

Teguruma (= Dongonsô)

Teoi yamadachi

Tobikoe shinbochi

Tôjinzumô

Tôyaku (Sagi new)

Tsûen

Tsukimi zatô

Tsukuzukushi

Tsunbo zatô (= Kikazu zatô)

Tsuribari (s. Tsurionna)

Tsurigitsune (s. Konkuwai)

Tsurionna (= Tsuribari)

Tsushima matsuri

Tsuto yamabushi

 

U

Uchizata (= Okosako)

Uguisu

Uozeppô

Uri nusubito

Utazumô

Utsubo zaru

 

W

Wakame

Wakana

 

Y

Yanagidaru

Yaojizô (= Yao)

Yawata muko (= Yawata no mae)

Yobikoe

Yokoza

Yoneichi

Yôrô no mizu (= Yakusui)

Yoroi

Yuki uchiai (= Yuki uchi)

Yumiyatarô

Yûzen

 

 

KOGAKI

 

A

kogaki: akagashira (Ama)

kogaki: akagashira (Dôjôji)

kogaki: akagashira sandan no mai (Ama)

kogaki: akebono (Hanagatami)

kogaki: amayo no den (Kayoi Komachi)

kogaki: amori no mai (Murogimi)

kogaki: anjitsudome (Ohara gokô)

kogaki: ankandome (= nyôgodome) (Hanagatami)

kogaki: anya no issei (Teika)

kogaki: aoyagi no mai (Yugyô yanagi)

kogaki: azusa no de (Aoi no ue)

kogaki: azusa no de (Kinuta)

 

B

kogaki: banshiki (Hagoromo)

kogaki: banshiki (Kakitsubata)

kogaki: banshiki (Kantan)

kogaki: banshiki (Makura jidô)

kogaki: banshiki (Tenko)

kogaki: banshiki (Tôsen)

kogaki: banshiki (Umegae)

kogaki: biwa no ashirai (Semimaru)

kogaki: biwa no den (Tsunemasa)

kogaki: bosatsu no kakeri (Seiganji)

 

C

kogaki: chidorigake (Naniwa)

kogaki: chihaya no den (Shironushi)

kogaki: chisuji no den (Tsuchigumo)

kogaki: chôzumori (Kasuga ryûjin)

kogaki: chû no mai (Ama)

 

D

kogaki: dan no jo (Izutsu)

kogaki: deha no den (Makiginu)

kogaki: dôsha (Chikubushima)

kogaki: dôsha (Shirahige)

 

E

kogaki: eiga no kakari (Kantan)

kogaki: eikyoku no mai (Senju)

kogaki: ennen no mai (Ataka)

 

F

kogaki: fudesome (Sekidera Komachi)

kogaki: fue no maki (Hashi Benkei)

kogaki: funauta (Funa Benkei)

kogaki: futari midare (Shôjô)

 

G

kogaki: gakuiri (Kenjô (Kanze: Genjô))

kogaki: gansho (Kiso)

kogaki: gasshôdome (Kakitsubata)

kogaki: gasshôdome (Nonomiya)

kogaki: gasshôdome (Yûgao)

kogaki: gedatsu no den (Ama)

kogaki: godan kagura (Makiginu)

kogaki: godan kagura (Tatsuta)

kogaki: godan no mai (Dôjôji)

kogaki: godan no mai (Ema)

kogaki: godan no monogi (Matsukaze)

kogaki: gozengakari (Morihisa)

 

H

kogaki: ha no mai no den (Nonomiya)

kogaki: hachidan no mai (Takasago)

kogaki: hachikô (Ama)

kogaki: hakushiki (Funa Benkei)

kogaki: hakushiki (Miwa)

kogaki: hakushiki (Sagi)

kogaki: hakushiki (Tamura)

kogaki: hakushiki (Tôru)

kogaki: hakutô (Adachigahara (= Kurozuka))

kogaki: hakutô (Arashiyama)

kogaki: hakutô (Fujisan)

kogaki: hakutô (Himuro)

kogaki: hakutô (Kokaji)

kogaki: hakutô (Kôtei)

kogaki: hakutô (Kurama tengu)

kogaki: hakutô (Kurumazô)

kogaki: hakutô (Kuzu)

kogaki: hakutô (Mochizuki)

kogaki: hakutô (Nomori)

kogaki: hakutô (Nue)

kogaki: hakutô (Sesshôseki)

kogaki: hakutô (Yamanba)

kogaki: hakutô (Zegai)

kogaki: hana no tome (Yuya)

kogaki: hangaeshi (Hibariyama)

kogaki: hashidate (Tôgan koji)

kogaki: hataraki (Hyakuman)

kogaki: hataraki (Kakitsubata)

kogaki: hataraki (Kantan)

kogaki: hataraki (Kumasaka)

kogaki: hataraki kae no kata (Kayoi Komachi)

kogaki: hayahiraki (Tokusa)

kogaki: hayashôzoku (Funa Benkei)

kogaki: hayashôzoku (Shokun)

kogaki: hayashôzoku (Ukai)

kogaki: hayatama no den (Hakurakuten)

kogaki: hayatsuzumi (Kanawa)

kogaki: henjônanshi (Ama)

kogaki: hikô (Kiyotsune)

kogaki: hitazue no den (Rinzô)

kogaki: hômi no den (Yûgao)

kogaki: honoka no issei (Higaki)

kogaki: hôraku no mai (Hyakuman)

kogaki: hyôjôgaeshi (Eguchi)

kogaki: hyôjôgaeshi (Yôkihi)

kogaki: hyôshinashi no kuzure (Dôjôji)

 

I

kogaki: ichido no shidai (Sotoba Komachi)

kogaki: inyô no mai (Kakitsubata)

kogaki: ippyôshi no den (Gappo)

kogaki: irichigai no den (Tsuchigumo)

kogaki: iroe (Eguchi)

kogaki: iroe (Hagoromo)

kogaki: iroe (Izutsu)

kogaki: iroe (Kakitsubata)

kogaki: iroe (Kinuta)

kogaki: iroe (Koi no Omoni)

kogaki: iroe (Miwa)

kogaki: iroe (Oimatsu)

kogaki: iroe (Saigyô zakura)

kogaki: iroe (Sotoba Komachi)

kogaki: iroe (Sumidagawa)

kogaki: iroe (Uneme)

kogaki: iroe (Yôkihi)

kogaki: iroe (Yôrô)

kogaki: ise no den (Kakitsubata)

kogaki: isshiki no narai (Matsukaze)

kogaki: isshiki no narai (Teika)

kogaki: iwato no mai (Miwa)

 

J

kogaki: jakukôin (Ohara gokô)

kogaki: jisanben no den (Kannyôkyû)

kogaki: jo-ha-kyû no den (Takasago)

kogaki: jûban giri (Youchi Soga)

kogaki: jûnidan no gaku (Kantan)

kogaki: jûsandan no mai (Ama)

kogaki: jûsandan no mai (Tôru)

 

K

kogaki: kae no kata (Futari Shizuka)

kogaki: kae no kata (Kiyotsune)

kogaki: kae no kata (Kosode Soga)

kogaki: kae no kata (Kumasaka)

kogaki: kae no kata (Semimaru)

kogaki: kae no kata (Tadanori)

kogaki: kae no kata (Tamura)

kogaki: kaeshidome no den (Oimatsu)

kogaki: kaeshôzoku (Adachigahara (= Kurozuka))

kogaki: kaeshôzoku (Ama)

kogaki: kaeshôzoku (Kamo)

kogaki: kaeshôzoku (Kayoi Komachi)

kogaki: kaeshôzoku (Makiginu)

kogaki: kaeshôzoku (Momojigari)

kogaki: kaeshôzoku (Nishikigi)

kogaki: kaeshôzoku (Ôeyama)

kogaki: kaeshôzoku (Raiden)

kogaki: kaeshôzoku (Sakahoko)

kogaki: kaeshôzoku (Sesshôseki)

kogaki: kaeshôzoku (Tamura)

kogaki: kagura (Kazuraki)

kogaki: kagura no den (Dômyôji)

kogaki: kagura no den (Makiginu)

kogaki: kaguradome (Tatsuta)

kogaki: kaichû no mai (Ama)

kogaki: kaidate (Ataka)

kogaki: kakenawa no den (Higaki)

kogaki: kakeriiri (Shôzon)

kogaki: kakkodasshi (Naniwa)

kogaki: kamiasobi (Miwa)

kogaki: kanpai no mai (Matsumushi)

kogaki: kan no kakari (Eguchi)

kogaki: kan no kakari (Uneme)

kogaki: kan no kakari (Yôkihi)

kogaki: kane no hyôshi (Sumidagawa)

kogaki: kane no ne (= kane no den) (Sumidagawa)

kogaki: kanjinchô (Ataka)

kogaki: karasude (Tsunemasa)

kogaki: kasa (Kantan)

kogaki: kasa no de (Kantan)

kogaki: kasa no den (Miidera)

kogaki: kashikomi no mai (Kiso)

kogaki: kashikomi no mai (Kogô)

kogaki: kashikomi no mai (Morishisa)

kogaki: kashikomi no mai (Naniwa)

kogaki: kashikomi no mai (Shichikiochi)

kogaki: kasumitori (Hagoromo)

kogaki: katami no den (Hanagatami)

kogaki: kishômon (Shôzon)

kogaki: kizamitsume no shidai (Miwa)

kogaki: kôbaidono (Oimatsu)

kogaki: kogaeshi (Aoi no ue)

kogaki: kogaeshi (Kagekiyo)

kogaki: koi no mai (Kakitsubata)

kogaki: koi no netori (Kiyotsune)

kogaki: kojitsu (Aridoshi)

kogaki: kokoromi no hyôshi (Teika)

kogaki: kongôgaeshi (Miidera)

kogaki: kongôgaeshi (Tôru)

kogaki: konofude no den (Ama)

kogaki: konoha no den (Shunkan)

kogaki: koshiki (Dôjôji)

kogaki: koshiki (Mochizuki)

kogaki: kû no hataraki (Ukai)

kogaki: kû no inori (Aoi no ue)

kogaki: kuchikidome (Yugyô yanagi)

kogaki: kudan no midare (Shôjô)

kogaki: kumiotoshi (Utou)

kogaki: kumoi no mai (Hagoromo)

kogaki: kurogashira (Adachigahara (= Kurozuka))

kogaki: kurogashira (Hachinoki)

kogaki: kurogashira (Kokaji)

kogaki: kurogashira (Hachinoki)

kogaki: kurogashira (Nomori)

kogaki: kurogashira (Shôki)

kogaki: kurogashira (Tsuchigumo)

kogaki: kurogashira (Zegai)

kogaki: kurumadashi (Nonomiya)

kogaki: kuse no de no uchikiri (Matsukaze)

kogaki: kusemai no ashirai (Momijigari)

kogaki: kusenaka no uchikiri (Matsukaze)

kogaki: kusenaka ashirai (Kiyotsune)

kogaki: kutsu kanmuri (Seiganji)

kogaki: kutsurogi (Ama)

kogaki: kutsurogi (Funa Benkei)

kogaki: kutsurogi (Kantan)

kogaki: kutsurogi (Taema)

kogaki: kutsurogi (Tôru)

kogaki: kyokusui no mai (Tôru)

kogaki: kyôran no gaku (Fujidaiko)

kogaki: kyû no mai (Awaji)

kogaki: kyû no tome (Matsuyama kagami)

kogaki: kyû no tome (Nomori)

kogaki: kyûshin no de (Adachigahara (= Kurozuka))

 

M

kogaki: maibataraki no den (Matsuyama kagami)

kogaki: maibataraki (Shôkun)

kogaki: maibataraki (Tôru)

kogaki: maigaeshi (Kenjô (Kanze: Genjô))

kogaki: maigaeshi (Tôru)

kogaki: maiidashi no hyôshi (Higaki)

kogaki: maiiri (Genji kuyô)

kogaki: maiiri (Hanagatami)

kogaki: maiiri (Hyakuman)

kogaki: maiiri (Kashiwazaki)

kogaki: maiiri (Rôdaiko)

kogaki: maiiri (Sakuragawa)

kogaki: maiiri (Semimaru)

kogaki: maiiri (Yamanba)

kogaki: maikomi (Hagoromo)

kogaki: maitome no den (Tôru)

kogaki: meisho oshie (Funa Benkei)

kogaki: mi no tome (Matsukaze)

kogaki: midare no jo (Momijigari)

kogaki: midaredome (Shôjô)

kogaki: midaregakari (Shôjô)

kogaki: miko kannushi (Ôyashiro)

kogaki: minaho no den (Uneme)

kogaki: mitome (Matsukaze)

kogaki: mitsu no hyôshi (Matsukaze)

kogaki: mitsu no hyôshi (Seiganji)

kogaki: mitsudai (Shakkyô)

kogaki: mômoku no mai (Yoroboshi)

kogaki: mondô (Ataka)

kogaki: monogi (Izutsu)

kogaki: monogi (Kosode Soga)

kogaki: morokagura (Miwa)

kogaki: morokumobyôshi (Bashô)

kogaki: muchûsuibu (Kantan)

kogaki: muna no hataraki (Ukai)

kogaki: murasamedome (Yuya)

kogaki: mutsu no hyôshi (Naniwa)

 

N

kogaki: nadagaeshi (Matsukaze)

kogaki: nagaagura (Kanehira)

kogaki: nagaagura (Sanehira)

kogaki: nagaagura (Tamura)

kogaki: nagabakama (Mochizuki)

kogaki: nagae (Kantan)

kogaki: nagagatsura (= nagakamoji) (Aoi no ue)

kogaki: nagaito no den (Adachigahara (= Kurozuka))

kogaki: nagajo (Hakurakuten)

kogaki: nagajo no den (Oimatsu)

kogaki: nagajo (Ugetsu)

kogaki: nagashiyatsugashira (Takasago)

kogaki: nagashôgi (Kumasaka)

kogaki: nagashôgi (Tamura)

kogaki: nagazue (Yamanba)

kogaki: naka no dan kazu hyôshi (Dôjôji)

kogaki: naka no tome (Matsukaze)

kogaki: namima no hyôshi (Funa Benkei)

kogaki: nidan kagura (Miwa)

kogaki: nidan no mai (Atsumori)

kogaki: nidan no maitome (Miwa)

kogaki: nidangaeshi (Ama)

kogaki: nidangaeshi (Hachinoki)

kogaki: nidangaeshi (Taema)

kogaki: nido no kaeshi (Ugetsu)

kogaki: nido no shidai (Bashô)

kogaki: nigiôgi no mai (Teika)

kogaki: nijûzuwari (Bashô)

kogaki: ninniku no mai (Jinen koji)

kogaki: nochi no de tome no den (Funa Benkei)

kogaki: nochi no deba (Fujito)

kogaki: nochi no narai (Nishikigi)

kogaki: nyotai (Chikubushima)

kogaki: nyotai (Ema)

 

O

kogaki: ôgaeshi (Hanagatami)

kogaki: ôgaeshi (Hibariyama)

kogaki: ôgaeshi (Kashiwazaki)

kogaki: ôgaeshi (Kagekiyo)

kogaki: ôgi no kata (Hashi Benkei)

kogaki: ôhen no mai (Yoshino Shizuka)

kogaki: ôjishi (Shakkyô)

kogaki: okashinashi no den (Miidera)

kogaki: okitsubo (Shôjô)

kogaki: okitsuzumi (Kantan)

kogaki: omoitachi no de (Tôru)

kogaki: omoki zengo no kae (Funa Benkei)

kogaki: ômuhai no mai (Nishikigi)

kogaki: onda (Kamo)

kogaki: onizoroi (Momijigari)

kogaki: ôzei (Daie)

kogaki: ôzei (Kurama tengu)

kogaki: ôzei (Zegai)

 

R

kogaki: raigôhyôshi (Seiganji)

kogaki: renjishi (Shakkyô)

kogaki: rôgetsu no mai (Obasute)

kogaki: rôko no gaku (Tenko)

kogaki: rôshô no de (Higaki)

kogaki: ryogakari (Shôjô)

kogaki: ryûboku no tome (Saigyô zakura)

kogaki: ryûjinzoroi (Kasuga ryûjin)

kogaki: ryûnyo no mai (Kasuga ryûjin)

 

S

kogaki: sanbanme no shiki (Taema)

kogaki: sandan no issei (Izutsu)

kogaki: sandan no mai (Ama)

kogaki: sandan no mai (Yumiyawata)

kogaki: sando no shidai (Bashô)

kogaki: sanzejippô no de (Tomonaga)

kogaki: sao no kakari (Tôsen)

kogaki: sasa no den (Hanjo)

kogaki: sasa no tome (Kashiwazaki)

kogaki: sata no den (Fujito)

kogaki: sawabe no mai (Kakitsubata)

kogaki: seinô (Miwa)

kogaki: senbô (Tomonaga)

kogaki: senchû no katari (Funa Benkei)

kogaki: setsugetsuka no mai (Yamanba)

kogaki: shaku no mai (Tôru) (Kanze, Hôshô)

kogaki: shaku no mai (Tôru) (Kita, Konparu, Hôshô)

kogaki: shakubyôshi (Dômyôji)

kogaki: shakugakari (Ataka)

kogaki: shichidan no mai (Ama)

kogaki: shichidan no midare (Shôjô)

kogaki: shikkô (Shôjô)

kogaki: shikkô (Yuya)

kogaki: shin no den (Funa Benkei)

kogaki: shin no godan kagura (Makiginu)

kogaki: shin no hataraki (Aridôshi)

kogaki: shin no issei (Ukon)

kogaki: shin no jo (Kazuraki)

kogaki: shin no jo (Saoyama)

kogaki: shin no kakaritome (Takasago)

kogaki: shin no kata (Shakkyô)

kogaki: shin no kata (Takasago)

kogaki: shin no maiiri (Genji kuyô)

kogaki: shin no ranbyôshi (Dôjôji)

kogaki: shin no tome (Matsukaze)

kogaki: shinnyo no tsuki (Ukai)

kogaki: shintô (Miwa)

kogaki: shirabayashi (Kakitsubata)

kogaki: shirabayashi (Miwa)

kogaki: shirahataraki (Kamo)

kogaki: shirahataraki (Kurama tengu)

kogaki: shirahataraki (Yashima)

kogaki: shiranami no den (Funa Benkei)

kogaki: shishi jûnidan (Shakkyô)

kogaki: shishi no shiki (Shakkyô)

kogaki: shôgi no kata (Ama)

kogaki: shôgi no kata (Kumasama)

kogaki: shûgen no shiki (Takasago)

kogaki: shûgen no shiki (Yumiyawata)

kogaki: shûshô no mai (Manjû (= Nakamitsu))

kogaki: sô no mai (Shôjo)

kogaki: sôchô no mai (Yoroboshi)

kogaki: sode no tome (Tôru)

kogaki: soto no hamakaze (Utou)

kogaki: suichû no mai (Ikkaku Sennin)

kogaki: suigetsu no den (Bashô)

kogaki: suiha no den (Yôrô)

kogaki: sumitsugi no den (Yuya)

 

T

kogaki: tachiide no issei (Futari Shizuka)

kogaki: taikyoku no den (Takasago)

kogaki: takinagashi (Ataka)

kogaki: tamasudare (Yôkihi)

kogaki: tanzaku no tome (Yuya)

kogaki: tawamure no mai (Matsukaze)

kogaki: tegakari (Tôsen)

kogaki: tenchi no koe (Kuzu)

kogaki: tenchi no koe (Nomori)

kogaki: tenguzoroe (Kurama tengu)

kogaki: tenninzoroe (Yoshino tennin)

kogaki: tome no den (Nomori)

kogaki: tome no den (Nonomiya)

kogaki: tome no den (Shôkun)

kogaki: tônin (Seiôbo)

kogaki: tsubodashi (Shôjô)

kogaki: tsue no hataraki (Ugetsu)

kogaki: tsue no hyôshi (Yamanba)

kogaki: tsue no kata (Saigyô zakura)

kogaki: tsue no kata (Yamanba)

kogaki: tsue no mai (Saigyô zakura)

kogaki: tsukurimonodashi (Kureha)

kogaki: tsukurimonodashi (Takasago)

kogaki: tsumado (Raiden)

 

U

kogaki: uchidashi no ashirai (Makiginu)

kogaki: uchikiri (Tsuchiguruma)

kogaki: utenadome (Yôkihi)

kogaki: utsuribyôshi (Sekidera Komachi)

kogaki: utsurikagura (Tatsuta)

kogaki: utsutsu no gaku (Fujidaiko)

kogaki: uzumoredome (Teika)

 

W

kogaki: wagô no mai (Hagoromo)

kogaki: wagô (Shakkyô)

kogaki: wagô (Shôjô)

kogaki: waki-nô no shiki (Chikubushima)

kogaki: waki-nô no shiki (Shôjô)

kogaki: waki-nô no shiki (Taema)

kogaki: waki-nô no shiki (Ukon)

kogaki: wakidome (Genji kuyô)

kogaki: wakidome (Hagoromo)

kogaki: wakidome (Tôru)

kogaki: wakidome (Yashima)

kogaki: wakinajiri (Atsumori)

kogaki: waraya (Kantan)

 

Y

kogaki: yakusui (Yôrô)

kogaki: yamanoha no de (Yûgao)

kogaki: yamatomai (Kazuraki)

kogaki: yobidashi (Tenko)

kogaki: yomitsugi no den (Yuya)

kogaki: yorokobi no mai (Sumiyoshi môde)

kogaki: yûjo no mai (Funa Benkei)

kogaki: yûkyoku no mai (Tôru)

kogaki: yûkyoku (Tôru)

kogaki: yuminagashi (Yashima)

kogaki: yuta no mai (Ema)

 

Z

kogaki: zengo (Makura jidô)

kogaki: zengo no kae (Funa Benkei)

kogaki: zengo no kae (Obasute)

 

 

KABUKI

 

Aoi no ue isao kumadori

Kanjinchô

Shinsaku kumo furumai

Yamabushi settai

Yamanba ashigarayama

 

 

 


IV. Titles of Publications

 

A

Akuma-barai

 

B

Besshikuden

 

F

Fûgyoku shû  

Fûshikaden (s. Kadensho)

 

G

Genji monogatari

Genpei jôsuiki

Goongyoku jôjô

 

H

Heike monogatari

Hôonshô

 

I

Ise monogatari

 

J

Jûrokubushû

 

K

Kadensho (= Fûshikaden)

Kakushû jôjô (= Kakyô)

Kintôsho

Kokin wakashû

Kyakuraika

Kyokuzukesho (=Fushizuke shidai)

Kyôshokushô

Kyûi no shidai

 

M

Makura no sôshi

Murasaki Shikibu nikki 

Musekiisshi

 

N

Nikyoku santai ezu (= Nikyoku santai ningyôzu)

Nôsakusho (= Sandô)

 

S

Sandô (s. Nôsakusho)   

Sarugaku dangi

Shikadôsho

Shôkyoku bengi 

Shudôsho

Shûi wakashû

 

T

Taiheiki

Toyotaka nikki

 

U

Utaishô

Utaizôshô

 

Y

Yôkyoku kuden

Yôkyoku shinpyô

Yôkyoku shûyôshô

Yôkyoku tebikishû

Yôkyoku tsûkai

Yûgaku shudô fûken (=Yûgaku shudô kenpûsho)

 

Z

Zeshi rokujûigo sarugaku dangi (s. Sarugaku dangi)

 

 


V. GEOGRAPHICAL INDEX

 

A

Aizu (夛捗)

Akashi (柧愇)

Akita (廐揷)

Amagasaki (擈嶈)

Annaka (埨拞)

Aomori (惵怷)

Asahikawa (埉愳)

Ashikaga (懌棙)

Awa (埨朳)

Awazu (埦捗)

 

B

Bitchû (旛拞)

Biwajima (旞攆搰)

 

C

Chintao (惵搰)

Chôfu (挿晎)

Chôsen (挬慛)

 

D

Daishôji (戝惞帥)

Dalian (戝楢) 乲嵐壨岥乴

Dômyôji (摴柧帥)

 

F

Fukuchiyama (暉抦嶳)

Fukui (暉堜)

Fukuoka (暉壀)

Fukushima (暉搰)

Furukawa (屆愳)

 

G

Gifu (婒晫)

Gobô (擔崅屼朧屼朧)

 

H

Hachiman (敧敠) 乲嬤峕敧敠乴

Hachinohe (敧屗)

Hachiôji (敧墹巕)

Hagi ()

Hakata (攷懡)

Hakodate (敓娰)

Hamada (昹揷)

Hamamatsu (昹徏)

Hankou (娍岥)

Hayashima (憗搰)

Hikone (旻崻)

Hino (擔栰)

Hiraizumi (暯愹)

Hirosaki (峅慜)

Hiroshima (峀搰)

Hoko-to (郞屛搰)

Honjô (杮彲)

Hyôgo (暫屔)

 

I

Ibi (桲斻)

Ichinomiya (堦媨)

Inchon (恗愳)

Ise (埳惃)

Isobe (堥晹)

Isurugi (愇摦)

Itsukushima (尩搰) 乲媨搰乴

Itosaki (巺嶈)

Iwakuni (娾崙)

Izu (埳摛) 乲廋慞帥乴

 

K

Kagoshima (幁帣搰)

Kaizuka (奓捤)

Kameyama (婽嶳)

Kanazawa (嬥戲)

Kanuma (幁徖)

Karafuto (姃懢)

Karatsu (搨捗)

Kasaoka (妢壀)

Kashiwazaki (攼嶈)

Kasukabe (敂暻)

Katsuyama (彑嶳)

Keijo (嫗忛)

Kiryû (嬎惗)

Kôbe (恄屗)

Kôchi (崅抦)

Kôfu (峛晎)

Kokura (彫憅)

Komatsu (彫徏)

Kôriyama (孲嶳)

Kosugi (彫悪)

Koyama (彫嶳)

Kumamoto (孎杮)

Kurashiki (憅晘)

Kure ()

Kurokawa (崟愳)

Kyôto (嫗搒) 乲暁尒乴

 

L

Lushun (椃弴)

 

M

Maebashi (慜嫶)

Maizuru (晳掃)

Manshu (枮廈)

Marugame (娵婽)

Maruoka (娵壀)

Matsue (徏峕)

Matsumoto (徏杮)

Matsuyama (徏嶳)

Mie (嶰廳)

Mihara (嶰尨)

Miharu (嶰弔)

Miike (嶰抮)

Miki (嶰栘)

Mikuni (嶰崙)

Mineyama (曯嶳)

Mino (旤擹)

Mitajiri (嶰揷怟)

Mito (悈屗)

Miyajima (媨搰) (s. Itsukushima)

Miyatsu (媨捗)

Miyazaki (媨嶈)

Mizusawa (悈戲)

Moji (栧巌)

 

N

Nagahama (挿昹)

Nagano (挿栰)

Nagaoka (挿壀)

Nagoya (柤屆壆)

Nakaizumi (拞愹)

Nakano (拞栰)

Nakatsu (拞捗)

Naoetsu (捈峕捗)

Nara (撧椙)

Narita (惉揷)

Negishi (崻娸)

Nemuro (崻幒)

Nihonmatsu (擇杮徏)

Niigata (怴妰)

Niihama (怴嫃昹)

Nikkô (擔岝)

Nishinomiya (惣僲媨)

Nôgata (捈曽)

Noshiro (擻戙)

Numazu (徖捗)

 

O

Odawara (彫揷尨)

Ôgaki (戝奯)

Onomichi (旜摴)

Obama (彫昹)

Ogi (彫忛)

Ôita (戝暘)

Ôsaka (戝嶃)

Ôta (懢揷)

Otaru (彫扢)

Ôtsu (戝捗)

Ômi (嬤峕)

Ômori (戝怷)

Ômuta (戝柎揷)

Ôzu (戝廎)

Ôyama (戝嶳)

 

P

Pusan (姌嶳)

Pyongyang (暯忞)

 

R

Ryûgasaki (棿儢嶈)

 

S

Sabae (嶪峕)

Sado (嵅搉)

Saijô (惣忦)

Sakai (庰堜)

Sakai ()

Sakata (嶁揷)

Sagawa (嵅愳)

Sano (嵅栰)

Sanuki (嶿婒)

Sapporo (嶥杫)

Sasebo (嵅悽曐)

Sendai (愬戜)

Shanghai (忋奀)

Shibata (怴敪揷)

Shingû (怴媨)

Shimonoseki (壓娭)

Shirakawa (敀壨)

Shizuoka (惷壀)

Shônai (彲撪)

Sorachi (嬻抦)

Suou (廃杊)

Suwa (恴朘)

 

T

Taga (懡夑)

Taiwan (戜榩) 乲戜杒丄戜撿丄壝媊乴

Taira ()

Takada (崅揷) 乲朙屻乴

Takada (崅揷) 乲怴妰乴

Takahashi (崅椑)

Takamatsu (崅徏)

Takaoka (崅壀)

Takasaki (崅嶈)

Takase (崅悾)

Takayama (崅嶳)

Takeda (抾揷)

Takefu (晲惗)

Takehana (抾旲)

Tamashima (嬍搰)

Toba (捁塇)

Tochigi (撊栘)

Tokushima (摽搰)

Tokuyama (摽嶳)

Tomo ()

Tottori (捁庢)

Tosa (搚嵅)

Tosu (捁惒)

Toyohashi (朙嫶)

Toyono (朙栰)

Toyoura (朙塝)

Tsu ()

Tsuchiura (搚塝)

Tsuchizaki (搚嶈)

Tsukidate (抸娰)

Tsuruoka (掃壀)

Tsuruga (撝夑)

Tsushima (懳攏)

Tsuwano (捗榓栰)

 

U

Unoshima (塅僲搰)

Usa (塅嵅)

Utsunomiya (塅搒媨)

 

V

Vladivostok

 

W

Wakamatsu (庒徏) 乲夛捗庒徏乴

Wakamatsu (庒徏) 乲拀慜乴

Wakayama (榓壧嶳)

 

Y

Yamada (嶳揷丄嶰廳導)

Yamaguchi (嶳岥)

Yanagawa (桍愳)

Yao (敧旜)

Yatsushiro (敧戙)

Yonezawa (暷戲)

Yôrô (梴榁)

Yugashima (搾儢搰)

 

Z

Zentsûji (慞捠帥)